Waterpolo » Scheidsrechterzaken Regio Oost » Uitleg spelregels algemeen
District 2: Waterpolo
District 2: Synchroonzwemmen
Opleidingscentrum TCON
Opleidingscentrum WOC
Zwemmen

 

 Waterpolo Organisatie Regio Oost

 

 Week- en Nieuwsberichten

 

 Competitie

 

 Competitiezaken Regio Oost

 

 Scheidsrechterzaken Regio Oost

 

 Jeugdzaken Regio Oost

   > Agenda

 

Uitleg spelregels

Afspraken over de uitleg van enkele spelregels

Reacties gaarne naar :spelsituaties@knzbdistrict2.nl

 

Dit is een nieuw onderdeel van de website van het Regio Oost.
Het gaat over onze spelregels en de toepassing van de spelregels voor verschillende spelsituaties. Ook worden de interpretaties van sommige spelregels behandeld.
Het is speciaal bedoeld voor onze scheidsrechters en de polocommissies van de verenigingen. De scheidsrechtercommissie wil door meer kennis over te brengen over de spelregels, proberen de kwaliteit van het waterpolospel te verbeteren.
Wij hebben bij de start gekozen de uitleg van een aantal spelregels te publiceren, die door het Bondsbureau met haar bondsscheidsrechters in september 2007 zijn besproken.
Wij willen graag uw eigen mening horen over de uitleg van bepaalde spelregels. Dat kan aan de hand van voorvallen tijdens een wedstrijd of u bent het met een bepaalde uitleg niet eens, etc.
Daarvoor het volgende e-mailadres: spelsituaties@knzbdistrict2.nl , die daarvoor speciaal in het leven is geroepen. Wij nodigen u uit om daar gebruik van te maken. Uw vragen kunnen leiden tot aanvulling op deze publicatie met nieuwe spelsituaties e.d.
De scheidsrechterscommissie Regio Oost.

TIME OUT

Voor:
Scheidsrechters, coaches, W-officials en verenigingen.
Sinds enige tijd worden bij alle bondswedstrijden de spelregels toegepast aangaande de time-out.
Op verzoek van een aantal verenigingen wordt in de aankomende competitie 2008-2009 als proef ook in District 2 voor de competities J.A, M.B1 en J.B1 de time out ingevoerd.
Omdat nu een grotere groep scheidsrechters, juryleden etc. voor het eerst met dit fenomeen te maken krijgt, volgt hieronder een overzicht van de bijbehorende spelregels en een paar tips.
Spelregelsituatie
Toelichting
1.
Tip:
De s.r. vraagt, voorafgaande aan de wedstrijd, aan de jurytafel of men bekend is met deze verandering wat betreft de Time-out.
Indien de jurytafel je met grote ogen aankijkt, is er nog tijd om het een en ander zodanig te corrigeren, dat ook deze wedstrijd met Time-out op een juiste wijze kan beginnen.
2.
Tip:
De jurytafel moet beschikken over een extra klok voor het bijhouden van de Time-out tijd. Een fluit is voldoende voor het aangeven van einde tijd.
3.
Iedere ploeg mag tijdens de reguliere speeltijd 2 time outs aanvragen.
Een 3e time out mag uitsluitend tijdens de verlenging worden aangevraagd.
4.
De coach van de balbezittende ploeg kan op elk moment tijdens de wedstrijd een time out aanvragen bij de s.r. of de jurytafel door het roepen van “time out” en het maken van het T-gebaar met zijn handen.
·         Het zal in het begin wennen zijn om te
reageren op een kreet van de
coach, zeker als het in het zwembad wat
lawaaiig is. Kijk in ieder geval kort en zie
of de coach het T-gebaar maakt.
·         De bal moet in bezit komen van de s.r.
·         Elk moment van de wedstrijd betekent dus 
ook direct na een doelpunt, direct
voorafgaande aan het nemen van een
strafworp, hoekworp e.d.
5.
Direct na de aanvraag stopt de wedstrijd door het fluitsignaal van de s.r. of van de jurytafel.
Let op:
·         De 30 sec. klok wordt niet teruggezet naar
0 of 30 sec.!!!!!
·         De time out klok wordt gestart.
6.
De spelers moeten daarna zo snel mogelijk terug keren naar hun eigen speelhelft.
Vanaf hun eigen speelhelft wordt de time out door de spelers en coach afgehandeld.
7.
Na 45 sec. mogen de spelers hun positie op de helft van de tegenstander innemen.
De 45 sec. wordt aangegeven door een kort fluitsignaal van de jurytafel.
8.
Na 1 minuut geeft de jurytafel aan bij de s.r. dat de tijd verstreken is. De s.r. hervat de wedstrijd met een fluitsignaal en een vrije bal op of achter de middellijn van de balbezittende ploeg.
Uitzondering:
Als de time out was aangevraagd vóór het nemen van een strafworp of hoekworp, dan blijft die worp gehandhaafd.
De jurytafel fluit kort en geeft zo aan dat de 1 minuut verstreken is.
De vrije bal wordt dan dus niet op de middellijn gegeven, maar op de plaats van de strafworp of hoekworp. Aldaar wordt de wedstrijd in die gevallen hervat.
Nog enkele belangrijke zaken aangaande de time out:
9.
Als een coach tijdens de wedstrijd een time out te veel aanvraagt, wordt het spel stilgelegd en wordt op de middellijn een vrije bal gegeven aan de tegenpartij.
Er staan geen verdere sancties op deze fout van de coach.
10.
Als de ploeg niet in balbezit is en de coach vraagt een time out aan wordt het spel stilgelegd en wordt een strafworp gegeven aan de tegenpartij
Op het wedstrijdformulier hoeft bij ´wedstrijdverloop´ deze overtreding niet te worden vermeld.
11.
Tijdens de time out mag een vervanger vanaf iedere willekeurige plaats in het speelveld komen.
12.
Er mag niet direct vanuit het herbegin op het doel geschoten worden. Het is geen doelpunt, er moet een vrije bal gegeven worden aan de tegenpartij.
Er zijn een paar situaties waarvoor geldt dat een direct schot na herbegin niet mag. Dit is er 1 van.


Overige spelsituaties

Omschrijving spelregel/spelsituatie
Nadere uitleg en/of uitzonderingen
1.
De spelers of coach, die voor de rest van het spel worden uitgesloten, moeten de zwemzaal verlaten.
Betreffen spelers/coach die bestraft worden met:
-UMV
-UMV/4
-rode kaart (coach)
Geldt dus niet voor spelers met 3 pers. fouten.
De wedstrijd wacht niet op het aanstaande vertrek van de gestrafte speler, tenzij daar direct aanleiding voor is (oververhitte speler) of als de speler op de bank plaats neemt en de zwemzaal door onwetendheid niet verlaat.
2.
Een speler mag niet worden vervangen nadat er gefloten is voor een strafworp.
Behalve:
-door de strafworp is er sprake is van een 
3e pers. fout
-wanneer er een time-out is aangevraagd
3.
Nadat een doelpunt is gescoord, zal de scheidsrechter het spel niet herbeginnen, voordat alle vervangingen hebben plaatsgevonden.
De scheidsrechter is verantwoordelijk voor het juiste aantal spelers bij herbegin
Wanneer de wedstrijd herbegint met een speler, die op dat moment geen recht van spelen heeft, (bijv. iemand met 3 pers.fouten) moet de wedstrijd opnieuw worden gestart vanaf het herbegin en de tijd moet worden teruggezet. Vandaar dat de scheidsrechter nu moet tellen voordat de wedstrijd herbegint.
4.
Het is niet nodig te fluiten voor iemand van de balbezittende ploeg m.u.v. de speler die in balbezit is.
Het gaat hierbij om gewone fouten.

6.
Wanneer beide scheidsrechters tegelijk fluiten voor een gewone overtreding maar geven elk de overtreding aan de andere partij wordt het spel vervolgd een neutrale inworp.
Uitzondering: Wanneer de ene scheidsrechter fluit voor een doelworp en de ander voor een hoekworp, zal de hoekworp worden toegekend.
7.
Bij een neutrale inworp gooit de scheidsrechter de bal in de lucht ongeveer op dezelfde positie waar de bal zich bevond op het moment van onderbreking.
Het is geen fout, als de bal wordt aangeraakt voordat deze het water raakt. Het spel kan gewoon verder gaan.
Het is goed als de spelers ruim afstand nemen van de scheidsrechter, zodat deze de bal op het water kan gooien.
8.
Voor een zware fout moet altijd worden gefloten, zowel bij een aanvallende als verdedigende speler
De scheidsrechter moet deze spelregel altijd consequent toepassen!
9
Het is een gewone fout als een aanvallende speler zich in het
2-meter bevindt (voor de bal).
De scheidsrechter moet dit niet bestraffen als de speler er maar even in ligt, zonder aan het spel deel te nemen. Hou de situatie iets langer in de gaten voordat je er voor fluit.
10.
Als de ene scheidsrechter fluit voor een uitsluitingfout en op hetzelfde moment de andere scheidsrechter fluit voor een strafworpfout, maar ieder voor verschillende ploegen worden
de beide overtredende spelers uitgesloten en een neutrale inworp genomen.
Voorbeeld:
Schr. 1 fluit en geeft W2 een U20.
Tegelijkertijd fluit Sch.r. 2 voor een strafworp wegens een overtreding van B8.
Dan mag Wit geen strafworp nemen, maar W2 en B8 gaan met een U20 naar het terugkomvak en de scheidsrechter vervolgt de wedstrijd met een neutrale inworp.
Vraag in zo´n situatie de bal en leg het uit aan de jurytafel en aanvoerders.
De vervanger van een met een UMV bestrafte speler mag na 20 sec. weer deelnemen aan het spel (of eerder conform de spelregels)
Behalve bij wangedrag:
-tijdens de rustperiode
-tijdens de time-out
-voorafgaand aan herbegin na een doelpunt.
In die gevallen mag de vervanger onmiddellijk deelnemen
12
De uitvoering van het nemen van de vrije worp mag niet worden verhinderd. De verdedigende speler mag tijdens het nemen van een direct genomen vrije worp van buiten de 5-meter:
-de aanvaller niet blijven vasthouden
-de beweging van de aanvaller niet belemmeren
-zich naar de aanvaller toe te bewegen.
Nadere toelichting:
- Verdediger moet minimaal 1 armlengte afstand bewaren.
- Met opgeheven arm naar de aanvaller toe gaan, mag niet.
- Verdediger mag wel met een zwaaiende arm van  
links naar rechts bewegen.
De straf is, als de speler dit toch doet, een U20.
13
De speler, die een vrije bal krijgt buiten de 5 mtr. op een correcte manier neemt, mag een lob geven, dat als ‘direct schot op het doel’ wordt bedoeld.
Deze lob moet wel de bedoeling hebben om het doel in te gaan. Doen alsof is een vrije bal voor de tegenpartij. Ter beoordeling van de scheidsrechter.
14
Een veldspeler, die een uitgesloten doelverdediger vervangt, heeft niet diens rechten en plichten.
Als deze veldspeler bijv. de bal stopt met 2 handen (of de bedoeling heeft de bal zo te stoppen) wordt dit bestraft met een strafworp. Ook met twee handen de bal spelen, mag niet.
15
Wanneer 2 spelers van de verschillende ploegen tegelijk worden uitgesloten met een U20, wordt het spel hervat met een vrije worp voor de ploeg die in balbezit was op het moment van de onderbreking. Als er geen balbezit was, wordt er weer begonnen met een neutrale inworp.
Als er op het moment van de overtreding geen duidelijke voordeelsituatie is, vraag je om de bal en vergewis je ervan, dat de jurytafel de gegevens juist heeft opgeschreven. Heb tenminste even oogcontact met de jurytafel.
16
Wanneer er sprake is van Grof optreden door 2 spelers van verschillende ploegen tijdens de wedstrijd, worden de spelers bestraft met een UMV/4. De ploeg in balbezit neemt daarna de eerste strafworp, gevolgd door de andere ploeg.
De wedstrijd wordt na de 2e strafworp hervat met een vrije worp door de ploeg van de 1e strafworp op of achter de middellijn. Dit geldt dus ook als de 2e strafworp geen doelpunt oplevert!!
17
De verdediger blokt reglementair een schot waarbij de bal over de zijlijn gaat. De scheidsrechter geeft een vrije bal aan de verdedigende ploeg.
De situatie wordt hetzelfde beoordeelt, als de bal over de achterlijn zou zijn gegaan. (dan was het een doelworp geworden)
18.
De speler moet een strafworp van de 5 meterlijn nemen.
Hij moet zich op de 5 meterlijn opstellen en de strafworp wordt genomen op het teken (fluitsignaal) van de scheidsrechter.
De speler mag zich niet binnen de 5 meterlijn begeven, voordat de bal de hand van de speler heeft verlaten.
Er zijn spelers, die hoog uit het water komen om vervolgens met de bal in het 5 metergebied te vallen. Soms “loopt” men met de bal het 5 metergebied binnen.
De strafworp wordt afgekeurd en de tegenpartij krijgt een vrije worp op of achter de 5 meterlijn.

Afspraken over enkele spelregels speciaal voor de Ya scheidsrechters, die ook Bondswedstrijden fluiten:
Omschrijving spelregel/ spelsituatie
Nadere uitleg en/of uitzonderingen
1.
Bij een Time-out vraagt de scheidsrechter, die de verdedigende situatie van de aanvallende partij beoordeelt, om de bal
Andere ballen kunnen niet door de spelers tijdens de onderbreking worden gebruikt
2
De coach van de verdedigende partij vraagt een time-out aan onmiddellijk nadat zijn ploeg een doelpunt tegen heeft gekregen.
De scheidsrechter fluit twee keer.
De beide teams gaan naar hun eigen helft etc. Daarna wordt er op de gebruikelijke manier na een time-out gestart. Dus de spelers nemen hun plaatsen in op enige positie in het veld. Er wordt dus niet gestart conform de regels na een doelpunt!
3
Er wordt een UMV/4 gegeven wegens grof optreden tijdens de rustperiode, de time-out of na een doelpunt (voor herbegin).
De wedstrijd wordt op de normale herstart met 7 tegen 6 en onmiddellijk daarna wordt de bij de straf behorende strafworp gegeven.
4
Er wordt aan spelers van beide ploegen een UMV/4 gegeven wegens grof optreden tijdens de time-out of na een doelpunt (voor herbegin).
Hierbij vaststellen welke ploeg in balbezit zou zijn gekomen na de herstart.
Deze ploeg mag namelijk als eerste de strafworp nemen, daarna de andere ploeg, waarna op de middellijn een vrije worp wordt gegeven aan de ploeg die als eerste de strafworp nam.
Na de time-out of het doelpunt begint de wedstrijd dus niet op de daarvoor gebruikelijke wijze!